CLT Module 4: Narre Warren, Australia

Module 4 Biblical Counseling: How Do You Share It? (Developing a Local Church Biblical Counseling and Training Center)