CLT Module 2: San Jose, Costa Rica

Module 2 Biblical Counseling: How Do You Do It? (Teaching the Process and Procedures of Biblical Counseling)