CLT Module 2: Ciudad Juárez, Mexico

Module 2 Biblical Counseling: How Do You Do It? (Teaching the Process and Procedures of Biblical Counseling)